Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 17 Desimber 2017

 


‘Barre Krystkuier’ op 27 desimber yn Easterlittens

9 desimber 2017 [nieuws]
Dit jier wurdt yn Easterlittens de njoggende edysje fan de Barre Krystkuier organisearre. Wêrom Barre Krystkuier? Om`t de tocht... ... lęs fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Diggefljoer Wommels wint skriuwwedstriid

9 desimber 2017 [nieuws]
De redaksje fan ‘Diggelfjoer’ út Wommels krige mei de premjêre fan Greidehert op freed 8 desimber in sjek fan... ... lęs fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Multi Sport Arena Easterlittens gereed

27 november 2017 [nieuws]
De Multi Sport Arena in Easterlittens is zo goed als klaar. Na twee jaar plannen maken, subsidies aanvragen, offertes aanvragen en vé... ... lęs fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Jorrit en Ineke winne foardrachtsjűn

27 novimber 2017 [cultuur]
Jorrit Stenekes út Wommels en Ineke Reitsma út Easterwierrum binne ôfrûne freedtejûn yn de Jister yn... ... lęs fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek

27 november 2017 [cultuur]
 De guards van Euphonia in Wommels hebben afgelopen jaar een grote terugval in leden gehad. Veelal had dit te maken met school of... ... lęs fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 27 desimber       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hűs oan hűs yn 'e Greidhoeke en is in útjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op tiisdei 27 desimber

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshűs

StudioSmids