Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 18 Septimber 2014

 


Bijzondere kinderbaar uit kerk Baaium ontdekt in Kbaard

17 september 2013 [nieuws]
Directeur Gerhard Bakker van de Stichting Alde Fryske Tsjerken (links) bekijkt samen met Klaske en Frans Rodenburg van Klas en co Brocante... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Goed 26.000 besikers foar swimbad De Klomp

16 septimber 2014 [nieuws]
It swimbad De Klomp yn Wommels ha yn it ôfrûne simmerseizoen 26.011 besikers lutsen. Dat binne der sa’n tûzen... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Zorgen over onrust in herindelingsdorp Winsum

16 sepember 2014 [nieuws]
De gemeenteraad van Littenseradiel maakt zich zorgen over de onrust, die de herindeling in Winsum veroorzaakt. Het college kreeg maandagavon... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

B en W wil jeugdketen in Littenseradiel sluiten

10 september 2014 [nieuws]
Het college van burgemeester en wethouders van Littenseradiel wil de jeugdketen in de gemeente sluiten. Het college constateert dat als... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Twee dependances van huisartsen aan Wide Hoeke in Mantgum

3 september 2014 [nieuws]
De huisartsen Luit-Jan Lukkes uit Weidum en Herman Bergwerff uit Baard openen beide een eigen dependance in Mantgum. En ook nog wel naast... ..ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 25 septimber       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Keatsen

It nije keatsseizoen is kommende wei.
Lês hjir alles oer it keatsen»

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaiuma

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs