Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 16 Augustus 2018

 


Spulwike set op 23 july mei san 650 bern útein

9 july 2018
Fan moandei 23 july ôf sil yn Easterwierrum, Easterlittens en Weidum wer omraak it ‘Holle Bolle Tsjing’ klinke. Hast 650 bern hawwe harren... ..

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Damastweversgilde start Europees tournee in Bears

22 juni 2018
Bijzondere expositie in Mariakerk   Het Damastweversgilde Nederland maakt de komende jaren met de expositie  ‘Licht en schaduw’... ..

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Slachtepop op 8 en 9 juny op Littenserbuorren Wommels

26 maaie 2018
Foar 8 en 9 juny stiet Slachtepop op it programma. Op de befaamde terp vlakby de Slachtebrêge op Littenserbuorren by Wommels wurdt freeds earst wer... ..

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onder dezelfde hemel bij Greet Leuven in Waaksens

4 mei 2018
Gedurende het Hemelvaart weekend (donderdag 10 tot en met zondag 13 mei, 12:00-17:00 uur) is er een Open Atelier Expositie met werk van Greet Leuven. Te... ..

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Expositie Weven is leuk bij Moglas in Kûbaard

16 april 2018
Op 29 april gaat in Galerie Moglas aan de Joarumerleane in Kûbaard de expositie ‘Weven is leuk’ van Sjoukje Volbeda van start. De weefster... ..

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Frânske filmkomeedzje yn notaristún yn Jorwert
Rely-priisfraach 2018 iepensteld
Audysje foar De profylfoto fan Klaas
Jorrit en Ineke winne foardrachtsjn
Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek
Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen
Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel
Willien Beuk uit Jorwert wint Kunstprijs Beetsterzwaag
Laatste expositie/open tuin in Lytsewierrum
Slachtepop op 9 en 10 juny mei keatsen, hnmelke en muzyk

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op moandei 6 augustus

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs