Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaTiisdei 22 Jannewaris 2019

 


Open Monumentendag in It Tsiispakhûs in Wommels


In het weekend van 8 en 9 september  vindt de 32ste editie van de Open Monumentendag plaats, één van de grootste culturele evenementen... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Spulwike set op 23 july mei sa’n 650 bern útein

9 july 2018
Fan moandei 23 july ôf sil yn Easterwierrum, Easterlittens en Weidum wer omraak it ‘Holle Bolle Tsjing’ klinke. Hast 650 bern hawwe harren... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Damastweversgilde start Europees tournee in Bears

22 juni 2018
Bijzondere expositie in Mariakerk   Het Damastweversgilde Nederland maakt de komende jaren met de expositie  ‘Licht en schaduw’... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Slachtepop op 8 en 9 juny op Littenserbuorren Wommels

26 maaie 2018
Foar 8 en 9 juny stiet Slachtepop op it programma. Op de befaamde terp vlakby de Slachtebrêge op Littenserbuorren by Wommels wurdt freeds earst wer... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onder dezelfde hemel bij Greet Leuven in Waaksens

4 mei 2018
Gedurende het Hemelvaart weekend (donderdag 10 tot en met zondag 13 mei, 12:00-17:00 uur) is er een Open Atelier Expositie met werk van Greet Leuven. Te... ..»»

ôfdrukke   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Expositie ‘Weven is leuk’ bij Moglas in Kûbaard
Frânske filmkomeedzje yn notaristún yn Jorwert
Rely-priisfraach 2018 iepensteld
Audysje foar De profylfoto fan Klaas
Jorrit en Ineke winne foardrachtsjűn
Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek
Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen
Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel
Willien Beuk uit Jorwert wint Kunstprijs Beetsterzwaag
Laatste expositie/open tuin in Lytsewierrum

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op woansdei 23 jannewaris 2019

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshűs

StudioSmids