Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaMoandei 25 Juny 2018

 


Damastweversgilde start Europees tournee in Bears

22 juni 2018
Bijzondere expositie in Mariakerk   Het Damastweversgilde Nederland maakt de komende jaren met de expositie  ‘Licht en schaduw’... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Slachtepop op 8 en 9 juny op Littenserbuorren Wommels

26 maaie 2018
Foar 8 en 9 juny stiet Slachtepop op it programma. Op de befaamde terp vlakby de Slachtebrêge op Littenserbuorren by Wommels wurdt freeds earst wer... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Onder dezelfde hemel bij Greet Leuven in Waaksens

4 mei 2018
Gedurende het Hemelvaart weekend (donderdag 10 tot en met zondag 13 mei, 12:00-17:00 uur) is er een Open Atelier Expositie met werk van Greet Leuven. Te... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Expositie ‘Weven is leuk’ bij Moglas in Kûbaard

16 april 2018
Op 29 april gaat in Galerie Moglas aan de Joarumerleane in Kûbaard de expositie ‘Weven is leuk’ van Sjoukje Volbeda van start. De weefster... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Frânske filmkomeedzje yn notaristún yn Jorwert


Dizze simmer in Frânske filmkomeedzje yn de notaristún yn Jorwert. It Iepenloftspul Jorwert bringt De Famylje Bellier foar it fuotljocht. In... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Rely-priisfraach 2018 iepensteld
Audysje foar De profylfoto fan Klaas
Jorrit en Ineke winne foardrachtsjűn
Samenwerking Euphonia guards en Impact Sneek
Ynskriuwing fan keunstrûte 2018 iepen
Kunstroute Paradepaadje voor laatste keer in Littenseradiel
Willien Beuk uit Jorwert wint Kunstprijs Beetsterzwaag
Laatste expositie/open tuin in Lytsewierrum
Slachtepop op 9 en 10 juny mei keatsen, hânmelke en muzyk
Bijzondere kunstroute langs acht Friese kerken

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 27 juny

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshűs