Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 16 Augustus 2018

 


Open kampioenschap Littenseradiel jeu de boules in Mantgum

31 juli 2018
Op Zaterdag 9 september organiseert jeu de boules vereniging Wjukslach weer het jaarlijkse open kampioenschap Littenseradiel in Mantgum. Deelnemers moeten... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Baard krijt in nije brêge oer Boalserter Feart

20 july 2018
Baard krijt in nije brêge oer de Boalserter Feart. It giet om in histoaryske stielen ophelbrêge, sa as it doarp it graach ha woe. De brêge... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Marlous Westra uit Lollum naar wk IJslandse paarden

9 juli 2018
De zestienjarige Marlous Wester uit Lollum is één van de zes ruiters die geselecteerd is voor het jeugd wereldkampioenschap voor IJslandse... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Nije sportakkommodaasje draacht by oan leefberens Littens

25 juny 2018
It Olympysk fjoer baarnde ôfrûne sneon 23 juny efkes op it sportkompleks Tred Iene yn Easterlittens. De sportferienings namen dêr de nije... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Famylje Hoesman 25 jier op merke Winsum

23 juny 2018
Yn Winsum binne se wiis mei de famylje Hoesman út Nijewier. Se wiene dit jier foar de 25ste kear op de merke. Earst kamen Gert en Marlies allinne... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Zwembad donderdag even open
Vaarseizoen fietspontje Keimpetille start 21 april
Greidhoeke centraal in uitzending Vroege Vogels
'Earste ljipaai wurdt hjoed fûn'
Nieuw boek over De Greidhoeke
‘Barre Krystkuier’ op 27 desimber yn Easterlittens
Diggefljoer Wommels wint skriuwwedstriid
Multi Sport Arena Easterlittens gereed
Keninklik lintsje foar Paulus Zijlstra út Easterlittens
Keninklike ûnderskieding foar Dirkje van der Eems

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op moandei 6 augustus

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshûs

StudioSmids