Op ’e Skille is in útjefte fan Utjouwerij BokmaSnein 18 Maart 2018

 


'Earste ljipaai wurdt hjoed fûn'

14 maart 2018
Hjoed (15 maart) wurdt it earste ljipaai fan Fryslân fûn. Tusken alve en tolve oere. Dat is de alteast de foarspelling fan de Bond van Friese... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Nieuw boek over De Greidhoeke

31 januari 2018
Op 13 februari verschijnt het boek De Greidhoeke. Cultuurhistorie van een rijk weidevogelgebied. Het gaat om een uitgave van Uitgeverij Matrijs in samenwerking... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

‘Barre Krystkuier’ op 27 desimber yn Easterlittens

9 desimber 2017
Dit jier wurdt yn Easterlittens de njoggende edysje fan de Barre Krystkuier organisearre. Wêrom Barre Krystkuier? Om`t de tocht yn desimber is, de... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Diggefljoer Wommels wint skriuwwedstriid

9 desimber 2017
De redaksje fan ‘Diggelfjoer’ út Wommels krige mei de premjêre fan Greidehert op freed 8 desimber in sjek fan 250 euro oerlange... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Multi Sport Arena Easterlittens gereed

27 november 2017
De Multi Sport Arena in Easterlittens is zo goed als klaar. Na twee jaar plannen maken, subsidies aanvragen, offertes aanvragen en véél zelfwerkza... ..»»

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Keninklik lintsje foar Paulus Zijlstra út Easterlittens
Keninklike ûnderskieding foar Dirkje van der Eems
Greidhoeke sintraal punt foar ferslachjouwers Omrop Fryslân
Grifformearde tsjerke Wommels ferkocht
St Odulphuspad enthousiast ontvangen
Tablet café in bibliotheek in Wommels
Easterwierrum bouwt escaperoom
Oanlis trije tunnels Westergoawei kin begjinne
Kippetjespartij yn Winsum giet net troch
Syb van der Ploeg koopt school in Kûbaard

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 21 maart 2018

AGINDA
Gean nei de agina »

DIGISKILLE
Foarside argyf »
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshûs