Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaTongersdei 16 Augustus 2018

 


Hieronder ziet u een aantal spreekwoorden.
 

Door er op te klikken ziet u de uitleg.

 

In útsûndering kin ek in foarboade fan in nije regel wêze

» De beam fan de stilte draagt de frucht fan de frede

» In soad minsken hawwe har goede gewisse te tankjen oan harren minne nthld

» In mint omtinken besparret jin wolrin in omwei fan in oere

» De slimste pleagen foar in skipper binne in lek skip en in lilk wiif

» Wa 't in soad seit moat in protte wier meitsje

» Wat twifelet oan de goede tslach, hat de slach al heal ferlern

» In hin dy't har earste aai leit, keakelt it ldroftichst

» Ws bliid mei wat jo hawwe en suchtsje net om it ferline

» By it lder wurden giet alles minder, mar it ferjitten giet de helte better

» It is makliker foar in prinsipe te fjochtsjen as dermei te libjen

» Freonen sjochst net, dy steane efter dy

» Sa is it en net oars, want as it oars wie, dan wie it net sa

» Men is net folwoeksen as men gjin bern doart te wzen

» Wat immen mei nocht docht, docht er yn e regel ek goed

» Wz earlik tsjin dysels, dan bis ek earlik tsjin in oar

» Better twa kear freegje as ien kear it paad bjuster reitsje

» De bste breidster lit wolris in stek falle

» Ws fluch yn 't harkjen, mar jou dyn antwurd mei geduld

» Slt freonskip mei dyn buorman, mar brek it sket net f

» In goed wiif en in goed hynder moat men noait om fierrens sykje

» In tsndering kin ek in foarboade fan in nije regel wze

» Op de klok sjen wol net sizze dat je witte hoe let it is

» Wa 't bter op 'e holle hat, moat net yn 'e sinne rinne

» It jinge jo net feroarje kinne, moatte jo ferdragen leare

» Men moat immen stypje om him dwaan te litten wat er kin

» As ien it meitsje kin, kin ek ien it kreakje

» As men alles foart wist, wie ryk wurden gjin keunst

» It libben is jaan en nimmen, mar benammen leare.

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op moandei 6 augustus

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

It Dielshs

StudioSmids