Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaFreed 18 Septimber 2020

 


Hieronder ziet u een aantal spreekwoorden.
 

Door er op te klikken ziet u de uitleg.

 

In útsûndering kin ek in foarboade fan in nije regel wêze

» De beam fan de stilte draagt de frucht fan de frede

» In soad minsken hawwe har goede gewisse te tankjen oan harren minne nthld

» In mint omtinken besparret jin wolrin in omwei fan in oere

» De slimste pleagen foar in skipper binne in lek skip en in lilk wiif

» Wa 't in soad seit moat in protte wier meitsje

» Wat twifelet oan de goede tslach, hat de slach al heal ferlern

» In hin dy't har earste aai leit, keakelt it ldroftichst

» Ws bliid mei wat jo hawwe en suchtsje net om it ferline

» By it lder wurden giet alles minder, mar it ferjitten giet de helte better

» It is makliker foar in prinsipe te fjochtsjen as dermei te libjen

» Freonen sjochst net, dy steane efter dy

» Sa is it en net oars, want as it oars wie, dan wie it net sa

» Men is net folwoeksen as men gjin bern doart te wzen

» Wat immen mei nocht docht, docht er yn e regel ek goed

» Wz earlik tsjin dysels, dan bis ek earlik tsjin in oar

» Better twa kear freegje as ien kear it paad bjuster reitsje

» De bste breidster lit wolris in stek falle

» Ws fluch yn 't harkjen, mar jou dyn antwurd mei geduld

» Slt freonskip mei dyn buorman, mar brek it sket net f

» In goed wiif en in goed hynder moat men noait om fierrens sykje

» In tsndering kin ek in foarboade fan in nije regel wze

» Op de klok sjen wol net sizze dat je witte hoe let it is

» Wa 't bter op 'e holle hat, moat net yn 'e sinne rinne

» It jinge jo net feroarje kinne, moatte jo ferdragen leare

» Men moat immen stypje om him dwaan te litten wat er kin

» As ien it meitsje kin, kin ek ien it kreakje

» As men alles foart wist, wie ryk wurden gjin keunst

» It libben is jaan en nimmen, mar benammen leare.

Folgjende krante

De folgjende krante ferskynt op tiisdei 29 septimber 2020.

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs