Op e Skille is in tjefte fan Utjouwerij BokmaWoansdei 26 Septimber 2018

 


Open Monumentendag in It Tsiispakhûs in Wommels

[cultuur]
In het weekend van 8 en 9 september  vindt de 32ste editie van de Open Monumentendag plaats, één van de grootste culturel... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Ynwenners SWF: it Frysk moat bliuwe

22 augustus 2018 [nieuws]
De Fryske taal moat bestean bliuwe, en der oer hûndert jier ek noch wêze. Mar dat betsjut net dat it Frysk oan elkenien oplein... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Timmerdorp de Klomp is met 75 kinderen volgeboekt

17 augustus 2018 [nieuws]
‘Wommels - Op woensdag 29 en donderdag 30 augustus vindt op het zwembadterrein in Wommels ‘Timmerdorp de Klomp’ plaats... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Open kampioenschap Littenseradiel jeu de boules in Mantgum

31 juli 2018 [nieuws]
Op Zaterdag 9 september organiseert jeu de boules vereniging Wjukslach weer het jaarlijkse open kampioenschap Littenseradiel in Mantgum... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's

Baard krijt in nije brêge oer Boalserter Feart

20 july 2018 [nieuws]
Baard krijt in nije brêge oer de Boalserter Feart. It giet om in histoaryske stielen ophelbrêge, sa as it doarp it graach... ... ls fierder

ôfdrukke   mail troch   [0] Reaksjes   [0] Foto's
De folgjende skille ferskynt op 3 oktober       Klik hjir foar in oersjoch fan alle ferskingsdata

 

KOLOFON - KONTAKT

Op 'e Skille ferskynt twawikliks hs oan hs yn 'e Greidhoeke en is in tjefte fan Utjouwerij Bokma,
't Noard 2,
8731 BB Wommels.

Redaksje en advertinsjes:
Tillefoan: 0515-332880
Mobyl: 06-20420301
E-mail: info@skille.nl

Folgjende krante

 

De folgjende krante komt út op woansdei 3 oktober 2018

AGINDA
Gean nei de agina

DIGISKILLE
Foarside argyf
Auto Haaima

Lukkes

Tandarts Wommels

Klein

Van der Velde Mode en Slapen

Accelent

StudioSmids

It Dielshs